การอบรมการ​วิเคราะห์​และทำแผนปฏิบัติการช่วยเหลือและพัฒ​นา​ Humane​ Soft​ Skills​ ของผู้เรียน​ แบบ​individual approach

การอบรมการ​วิเคราะห์​และทำแผนปฏิบัติการช่วยเหลือและพัฒ​นา​ Humane​ Soft​ Skills​ ของผู้เรียน​ แบบ​individual approach

วันที่ 9 เม.ย. 67  วิทยากร : ดร.กวิชช์ ธรรมิสร ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนทบทวนกับครูผู้สอน ครูผู้ช่วย จินตปัญญา และครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ในการ​วิเคราะห์​และทำแผนปฏิบัติการช่วยเหลือและพัฒ​นา​...
กระบวนการ Output Thinking และการนำกระบวนการ Reflective observations จาก Experiential Learning 

กระบวนการ Output Thinking และการนำกระบวนการ Reflective observations จาก Experiential Learning 

วันที่ 10 เม.ย. 67 คณะครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  นางสาวจุติพร จัทรพาส, นางอฐิตดา อรุณจินดา, นางสาวกันตลา ก้อนอินทร์, นายยศสรัล ราชูพิมล, นายวรวิทย์ โตตาบ, นายสุทิน พุ่มพวง ได้เข้ารับการอบรม เรียนรู้กระบวนการ Output Thinking และการนำกระบวนการ Reflective...
นางสาวเพ็ญพร อินทร์ศวร ร่วมแลกเปลี่ยนผลลัพธ์หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน รุ่นที่ 3

นางสาวเพ็ญพร อินทร์ศวร ร่วมแลกเปลี่ยนผลลัพธ์หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน รุ่นที่ 3

วันที่ 4 เมษายน 2567 นางสาวเพ็ญพร อินศวร หัวหน้าฝ่ายวิชาการมัธยม โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ร่วมการแลกเปลี่ยนผลลัพธ์หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน รุ่นที่ 3...
Intermediate iOS Application โครงการอบรมผู้สอนการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการไอโอเอสระดับกลาง

Intermediate iOS Application โครงการอบรมผู้สอนการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการไอโอเอสระดับกลาง

 วันที่ 31 มีนาคม 2567 และวันที่ 6-7 เมษายน 2567 นางสาวเพ็ญพร อินศวร นางสาวขวัญชนก กลั่นเอี่ยม  และนายสุทิน  พุ่มพวง คณะครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ได้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้สอนการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการไอโอเอสระดับกลาง Train the Trainer : Intermediate iOS...
ฝึกอบรมหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติตามโครงการโรงเรียนอาหารปลอดภัย Q Canteen

ฝึกอบรมหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติตามโครงการโรงเรียนอาหารปลอดภัย Q Canteen

วันที่ 9 เมษายน 2567 ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี นางสาวขวัญชนก กลั่นเอี่ยม นางสาวพัชรวรัญฐ์  จุปะมัดตัง  นายณัฐชา    ปนารักษ์ และนายธนภัทร  กันนิ่ม เข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติตามโครงการ โรงเรียนอาหารปลอดภัย (Q Canteen) จัดโดย...