MFEA Teacher Training 2024

“ภาษาอังกฤษคือสื่อกลางในการสื่อสารทั่วโลก” ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2567 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ได้จัดอบรมการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ภายใต้หลักสูตร My First English Adventure (MFEA) ให้กับครูผู้สอนชาวฟิลิปปินส์ เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การใช้สื่อการสอน เทคนิควิธีการสอน และการจัดการชั้นเรียน ก่อนออกไปปฏิบัติการสอนจริง เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

“English is a global language” Prasartvidhyanonthaburi School held the training under My First English Adventure (MFEA) curriculum for Filipino teachers during March and April 2024. The training aimed to guide the new teacher on the steps of teaching English through story-based approach in the context of EFL in Thai classrooms, the teaching techniques, and classroom management.