กระบวนการเรียนรู้แบบ "พหุปัญญา"

ที่ PSV School

โรงเรียนนำแนวทฤษฎี MI (Multiple Intelligences) ของ Howard Gardner มาเป็นหลักในการจัดการเรียนรู้ นำไปสู่การค้นหาความถนัดด้านต่าง ๆ ของตนเอง เพื่อต่อยอดและพัฒนาตนเองต่อไป 

ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ พหุปัญญา เด็ก ๆ จะเรียนรู้อย่างมีความหมาย (meaningful education) ซึ่งจะช่วยให้เด็ก ๆ รู้จักตัวตน ทำสิ่งที่ตนเองชอบและถนัดด้วยความตั้งใจ เด็ก ๆ เหล่านี้มักจะเห็นคุณค่าของตนเอง (self-esteem) รู้จักเผชิญอุปสรรคและพร้อมแก้ปัญหา (Adversity Quotient) เมื่อถึงวัยที่พร้อม มักจะเป็นผู้ที่รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองไปตลอดชีวิต (autonomous learners for life-long learning)

Credit:

Gardner, H. E. (2000). Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century. Hachette UK

Nair, M. (2022). What is the Multiple Intelligences Theory? University of the People. https://www.uopeople.edu/blog/what-is-the-multiple-intelligences-theory/