PLC

ปีการศึกษา 2566

ภาพบรรยากาศการแบ่งปันการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ PSV STEAM & DESIGN THINKING MODEL ให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลจากประเทศมาเลเซีย

ภาพบรรยากาศการแบ่งปันการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ PSV STEAM & DESIGN THINKING MODEL ให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลจากประเทศมาเลเซีย

PSV STEAM & DESIGN THINKING MODEL วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนมีโอกาสได้แบ่งปันการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ PSV STEAM & DESIGN THINKING MODEL ให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลจากประเทศมาเลเซีย ได้แก่ 1. JET Kinderland 2. Kinder Joy Holding 3....

Journey to 汉语 workshop

Journey to 汉语 workshop

Journey to 汉语 workshop วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ วิทยากร นางสาวเฟินฟาง วัชรนุกูลเกียรติ, นางสาวปพิชญา  อัศวปราการกุล, ว่าที่ ร้อยตรีธนภูมิ  สุรจิต ผู้เข้าร่วมอบรม : ครูสอนภาษาจีนโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป 1. ทบทวบ Steps of teaching  2....

MFEA English Brush up Training in Udonthani 2023

MFEA English Brush up Training in Udonthani 2023

MFEA English Brush up Training in Udonthani 2023 9 July 2023 Venue Holy Mary Udonthani School Teacher trainers Ms.Cielo Granada, Ms.Jitsupa Totab, Ms.Fenfang Vacharanukunkiet  “My First English Adventure” English Brush up Training 2023 was held in Udonthani to review...

อบรมเรื่อง Safety Friendly การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้

อบรมเรื่อง Safety Friendly การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้

อบรมเรื่อง Safety Friendly การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566เวลา 9.00 น. – 16.00 น.ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีวิทยากร นางสาวขวัญชนก กลั่นเอี่ยม, นายณัชชา ปนารักษ์, นางสาวพัชรวรัญฐ์ จุปะมัดตัง, นายธนภัทร กันนิ่ม และนางศิริรัตน์ บุตรพรม...

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ รุ่นที่ 3 ภาคกลางและภาคตะวันออก ชุดความรู้ที่ 4 ศึกษาดูงาน ออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) กำหนดเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ OKR และการวัดและประเมินผลวันที่...

MFEA English Brush up Training in Chiangmai 2023

MFEA English Brush up Training in Chiangmai 2023

MFEA English Brush up Training in Chiangmai 2023 10 June 23Venue:Veeraya School ChiangmaiTeacher trainers:Ms. Jitsupa Totab, Ms. Fenfang Vacharanukunkiet “My First English Adventure” English Brush up Training 2023 was held in Chiangmai to review teaching procedure,...

“PSV Seminar Together We Go 2023″

“PSV Seminar Together We Go 2023″

“PSV Seminar Together We Go 2023"   15-17 May 2023 Venue Purimas Beach Hotel & Spa, Rayong Teacher trainer Mr. Nithivut Chanthai   การสัมมนาบุคลากรครู และครูผู้ช่วย ประจำปี 2023 ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี โดยในปีนี้เรามุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กร...

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “เรียนแบบ STEM (การเรียนรู้สู่อนาคต)”

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “เรียนแบบ STEM (การเรียนรู้สู่อนาคต)”

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “เรียนแบบ STEM (การเรียนรู้สู่อนาคต)”   วันที่  12 พฤษภาคม 2023 ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี โดยวิทยากร คุณครูสุลินดา สุทธิสาร...

ปีการศึกษา 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียน เติมเต็มศักยภาพของผู้เรียน โดยศูนย์สะเต็มศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียน เติมเต็มศักยภาพของผู้เรียน โดยศูนย์สะเต็มศึกษา

ศูนย์สะเต็มศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียน เติมเต็มศักยภาพของผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอน ในระดับชั้นประถมศึกษา สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการการคิด โดยใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียน...

Mrs. Lucille Vukets , Deputy Principal  ของ  Westlake Girls High School, Auckland, New Zealand  ได้เข้าเยี่ยมชม  ความสามารถทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ในห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Mrs. Lucille Vukets , Deputy Principal ของ Westlake Girls High School, Auckland, New Zealand ได้เข้าเยี่ยมชม ความสามารถทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 5 กันยายน 2565 Mr. Patrick Lau , International Student Manager & Finance Manager ของ Macleans College , Auckland, New Zealand พร้อมด้วย Ms. Ping Yue , International Margeting Manager เข้าเยี่ยมชมการเรียน Creative Class ของนักเรียนชั้น ม.2...

ปีการศึกษา 2564

ดูงาน อมราวิทยา

ดูงาน อมราวิทยา

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอมราวิทยา จ.อ่างทอง เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ที่ใช้หลักสูตร Journey to Hanyu (JTH) เป็นวิธีการเรียนภาษาจีนผ่านเรื่องราวที่ถักทอให้มีความเชื่อมโยงของตัวละครทำให้น่าติดตาม (story-based...

ดูงาน ผดุงวิทย์

ดูงาน ผดุงวิทย์

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนผดุงวิทย์ จ.เพชรบูรณ์ เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ที่ใช้หลักสูตร Journey to Hanyu (JTH) เป็นวิธีการเรียนภาษาจีนผ่านเรื่องราวที่ถักทอให้มีความเชื่อมโยงของตัวละครทำให้น่าติดตาม (story-based...