PLC

ปีการศึกษา 2567

การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามมาตรฐานสากล (PISA)

การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามมาตรฐานสากล (PISA)

       โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมบันทึกข้อตกลง MOU ในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากลและร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูแกนนำโรงเรียนเอกชน จังหวัดนนทบุรี เรื่อง...

MFEA Teacher Training 2024

MFEA Teacher Training 2024

MFEA Teacher Training 2024 “ภาษาอังกฤษคือสื่อกลางในการสื่อสารทั่วโลก” ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2567 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ได้จัดอบรมการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ภายใต้หลักสูตร My First English Adventure (MFEA) ให้กับครูผู้สอนชาวฟิลิปปินส์...

PSV English Brush Up Training 2024

PSV English Brush Up Training 2024

PSV English Brush Up Training 2024 Prasartvidhyanonthaburi School held PSV English Brush up Training 2024 on 23-24 May 2024 to review teaching procedure, teaching techniques, and to share experience on classroom management for English teachers at our...

คุณครูจิตสุภา โตตาบรองผู้อำนวยการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Future School Leader 

คุณครูจิตสุภา โตตาบรองผู้อำนวยการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Future School Leader 

        วันที่ 11-12 มิถุนายน 2567 คุณครูจิตสุภา โตตาบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมหลักสูตร Future School Leader ซึ่งจัดโดย Star Fish Hub เพื่อเสริมสร้างทักษะและความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนในอนาคต...

PSV Seminar Co-Creation of Capacity 2024

PSV Seminar Co-Creation of Capacity 2024

    ปิดเทอมโรงเรียนไม่หยุดพัฒนา การสัมมนาบุคลากรครู และครูผู้ช่วย ประจำปี 2024 ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี โดยในเรามุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กร โดยคุณครูทุกแผนกมาร่วมทำ workshop เพื่อกำหนด goal ที่เราจะนำพานักเรียน PSV School ไปสู่ Competency...

การอบรม Thinking Classroom ห้องเรียนแห่งการคิด

การอบรม Thinking Classroom ห้องเรียนแห่งการคิด

     โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีได้รับเกียรติจาก อ.ปฐวีย์ นาควิจิตรพงศ์ และอ.กุลรัศมิ์ นาควิจิตรพงศ์ เข้ามาทบทวนพูดคุยแลกเปลี่ยนกับครูผู้สอน ถึงการจัดการชั้นเรียนโดยใช้ Thinking Whiteboard และเทคนิคการใช้เครื่องมือ Thinking Tools...

การอบรมการ​วิเคราะห์​และทำแผนปฏิบัติการช่วยเหลือและพัฒ​นา​ Humane​ Soft​ Skills​ ของผู้เรียน​ แบบ​individual approach

การอบรมการ​วิเคราะห์​และทำแผนปฏิบัติการช่วยเหลือและพัฒ​นา​ Humane​ Soft​ Skills​ ของผู้เรียน​ แบบ​individual approach

วันที่ 9 เม.ย. 67  วิทยากร : ดร.กวิชช์ ธรรมิสร ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนทบทวนกับครูผู้สอน ครูผู้ช่วย จินตปัญญา และครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ในการ​วิเคราะห์​และทำแผนปฏิบัติการช่วยเหลือและพัฒ​นา​...

ปีการศึกษา 2566

ยินดีต้อนรับโรงเรียนมงคลกุล เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

ยินดีต้อนรับโรงเรียนมงคลกุล เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

วันที่ 5-6 มีนาคม 2567 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานโรงเรียนมงคลกุล จ.นครราชสีมา  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างสถานศึกษา...

ยินดีต้อนรับโรงเรียนกับกุมุทมาส เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ยินดีต้อนรับโรงเรียนกับกุมุทมาส เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะ

วันเสาร์​ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานโรงเรียนกุมุทมาส ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน การจัดการโครงสร้างรายวิชา ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างสถานศึกษา...

การเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ(Whole School Transforming) สู่การ “เรียนดี มีความสุข”

การเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ(Whole School Transforming) สู่การ “เรียนดี มีความสุข”

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เป็น 1 ใน 16 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้นำเสนอวิถีการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนที่ส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะสู่ผู้เรียน และนำไปพัฒนาอย่างยั่งยืน...

From Concept to Interface: A Design Thinking Approach to UX/UI

From Concept to Interface: A Design Thinking Approach to UX/UI

เนื่องด้วยบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษามากกว่า 3 ทศวรรษ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอปเปิลอย่างเป็นทางการ ร่วมกับ บริษัท แอปเปิล (ประเทศไทย) เชิญสถานศึกษา ส่งคณาจารย์หรือบุคคลากรที่สนใจ จำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ "From Concept...

ตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมอบรม”โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์” 

ตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมอบรม”โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์” 

ตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมอบรม”โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์" จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์...

ยินดีต้อนรับ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เข้าศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

ยินดีต้อนรับ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เข้าศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

     วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2566 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ให้การต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์...

ยินดีต้อนรับโรงเรียนเปรมฤทัย เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรภาษาอังกฤษ (6/12/66)

ยินดีต้อนรับโรงเรียนเปรมฤทัย เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรภาษาอังกฤษ (6/12/66)

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานโรงเรียนเปรมฤทัย วังน้อย จ. อยุธยา  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างสถานศึกษา...

ยินดีต้อนรับโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา โรงเรียนนิมิตศึกษา โรงเรียนมารีย์อุปถัม นครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรฐานสมรรถนะ (18/10/66)

ยินดีต้อนรับโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา โรงเรียนนิมิตศึกษา โรงเรียนมารีย์อุปถัม นครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรฐานสมรรถนะ (18/10/66)

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2566 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา โรงเรียนนิมิตศึกษา โรงเรียนมารีย์อุปถัม นครสวรรค์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน...

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรฐานสมรรถนะ (5/10/66)

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรฐานสมรรถนะ (5/10/66)

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างสถานศึกษา...

ปีการศึกษา 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียน เติมเต็มศักยภาพของผู้เรียน โดยศูนย์สะเต็มศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียน เติมเต็มศักยภาพของผู้เรียน โดยศูนย์สะเต็มศึกษา

ศูนย์สะเต็มศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียน เติมเต็มศักยภาพของผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอน ในระดับชั้นประถมศึกษา สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการการคิด โดยใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียน...

Mrs. Lucille Vukets , Deputy Principal  ของ  Westlake Girls High School, Auckland, New Zealand  ได้เข้าเยี่ยมชม  ความสามารถทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ในห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Mrs. Lucille Vukets , Deputy Principal ของ Westlake Girls High School, Auckland, New Zealand ได้เข้าเยี่ยมชม ความสามารถทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 5 กันยายน 2565 Mr. Patrick Lau , International Student Manager & Finance Manager ของ Macleans College , Auckland, New Zealand พร้อมด้วย Ms. Ping Yue , International Margeting Manager เข้าเยี่ยมชมการเรียน Creative Class ของนักเรียนชั้น ม.2...

ปีการศึกษา 2564

ดูงาน อมราวิทยา

ดูงาน อมราวิทยา

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอมราวิทยา จ.อ่างทอง เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ที่ใช้หลักสูตร Journey to Hanyu (JTH) เป็นวิธีการเรียนภาษาจีนผ่านเรื่องราวที่ถักทอให้มีความเชื่อมโยงของตัวละครทำให้น่าติดตาม (story-based...

ดูงาน ผดุงวิทย์

ดูงาน ผดุงวิทย์

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนผดุงวิทย์ จ.เพชรบูรณ์ เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ที่ใช้หลักสูตร Journey to Hanyu (JTH) เป็นวิธีการเรียนภาษาจีนผ่านเรื่องราวที่ถักทอให้มีความเชื่อมโยงของตัวละครทำให้น่าติดตาม (story-based...