บุคลากรของโรงเรียน

ผู้บริหาร

นางสุจิตรา โตตาบ

นางสุจิตรา โตตาบ

ผู้อำนวยการ/ผู้รับใบอนุญาต

ปริญญาตรี
อักษรศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวบุณยนุช โตตาบ

นางสาวบุณยนุช โตตาบ

ผู้จัดการ/ผู้บริหารงบประมาณ

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวจิตสุภา โตตาบ

นางสาวจิตสุภา โตตาบ

รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท MEd TESOL, University of Exeter, UK
– Distinction in the Kindergarten Teacher Examination, University of Greenwich, UK
– TKT, Cambridge Assessment English

นางสาวปรียา  เภาหิงค์

นางสาวปรียา เภาหิงค์

ที่ปรึกษาวิชาการประถมศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางจารุวรรณ  แก้วประเสริฐ

นางจารุวรรณ แก้วประเสริฐ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการปฐมวัย

ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางนัดดาวรรณ  สุขสวัสดิ์

นางนัดดาวรรณ สุขสวัสดิ์

หัวหน้าฝ่ายวิชาการประถมศึกษา

ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นางสาวเพ็ญพร  อินทร์ศวร

นางสาวเพ็ญพร อินทร์ศวร

หัวหน้าฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษาตอนต้น

ปริญญาตรี วท.บ. สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท วท.ม.สาขาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายณัฐชา  ปนารักษ์

นายณัฐชา ปนารักษ์

หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร

ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรภาษาไทย (ศศ.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นางสุวีณา เริงสำราญ

นางสุวีณา เริงสำราญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นางสาวขวัญชนก  กลั่นเอี่ยม

นางสาวขวัญชนก กลั่นเอี่ยม

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ปริญญาตรี วท.บ. สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บริหาร

นางสุจิตรา โตตาบ

นางสุจิตรา โตตาบ

ผู้อำนวยการ/ผู้รับใบอนุญาต

ปริญญาตรี
อักษรศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวบุณยนุช โตตาบ

นางสาวบุณยนุช โตตาบ

ผู้จัดการ/ผู้บริหารงบประมาณ

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวจิตสุภา โตตาบ

นางสาวจิตสุภา โตตาบ

รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท MEd TESOL, University of Exeter, UK
– Distinction in the Kindergarten Teacher Examination, University of Greenwich, UK
– TKT, Cambridge Assessment English

นางสาวปรียา  เภาหิงค์

นางสาวปรียา เภาหิงค์

ที่ปรึกษาวิชาการประถมศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางจารุวรรณ  แก้วประเสริฐ

นางจารุวรรณ แก้วประเสริฐ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการปฐมวัย

ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางนัดดาวรรณ  สุขสวัสดิ์

นางนัดดาวรรณ สุขสวัสดิ์

หัวหน้าฝ่ายวิชาการประถมศึกษา

ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต

(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นางสาวเพ็ญพร  อินทร์ศวร

นางสาวเพ็ญพร อินทร์ศวร

หัวหน้าฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษาตอนต้น

ปริญญาตรี วท.บ. สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท วท.ม.สาขาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสุวีณา เริงสำราญ

นางสุวีณา เริงสำราญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นางสาวขวัญชนก  กลั่นเอี่ยม

นางสาวขวัญชนก กลั่นเอี่ยม

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ปริญญาตรี วท.บ. สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายณัฐชา  ปนารักษ์

นายณัฐชา ปนารักษ์

รองฝ่ายบริหารทั่วไป

ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรภาษาไทย (ศศ.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นางสาวพัชรวรัญฐ์  จุปะมัดตัง

นางสาวพัชรวรัญฐ์ จุปะมัดตัง

รองฝ่ายบริหารทั่วไป

ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต

(สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

นายสุทิน  พุ่มพวง

นายสุทิน พุ่มพวง

รองฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษาตอนต้น

ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาวณิชกมล  วรรณพรหม

นางสาวณิชกมล วรรณพรหม

รองฝ่ายวิชาการปฐมวัย

ปริญญาตรี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวจริยา  ไพรสว่าง

นางสาวจริยา ไพรสว่าง

รองฝ่ายวิชาการปฐมวัย

ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นางสาวพรพรรณ  เที่ยงพลับ

นางสาวพรพรรณ เที่ยงพลับ

รองฝ่ายวิชาการประถมศึกษา

ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวจุฑารัตน์ นาคกล่อม

นางสาวจุฑารัตน์ นาคกล่อม

รองฝ่ายวิชาการประถมศึกษา

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

HR & Admin

นางสุวีณา เริงสำราญ

นางสุวีณา เริงสำราญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นางสาวพันทพร  ทองอุ่ม

นางสาวพันทพร ทองอุ่ม

ฝ่ายบริหารงบประมาณการเงิน

ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

Corporate Communication

นายณัฐชา  ปนารักษ์

นายณัฐชา ปนารักษ์

หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร

ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรภาษาไทย (ศศ.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นางสาวขวัญชนก  กลั่นเอี่ยม

นางสาวขวัญชนก กลั่นเอี่ยม

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ปริญญาตรี วท.บ. สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาววารีรัตน์  กุญชร

นางสาววารีรัตน์ กุญชร

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

MISS Chanikarn Suksurad

MISS Chanikarn Suksurad

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

Bachelor of Art (Applied Foreign Languages)
Cheng Shiu University

อนุบาล

นางจารุวรรณ  แก้วประเสริฐ

นางจารุวรรณ แก้วประเสริฐ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการปฐมวัย

ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาวจริยา  ไพรสว่าง

นางสาวจริยา ไพรสว่าง

รองฝ่ายวิชาการปฐมวัย

ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นางสาวณิชกมล วรรณพรหม

นางสาวณิชกมล วรรณพรหม

ครูผู้สอนปฐมวัย

ปริญญาตรี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวกัญภร  เทียบเมือง

นางสาวกัญภร เทียบเมือง

ครูผู้สอนปฐมวัย

ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นางพูลสุข  อ้นบุตร

นางพูลสุข อ้นบุตร

ครูผู้สอนปฐมวัย

ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นางสาวอัญชสา แตงหนู

นางสาวอัญชสา แตงหนู

ครูผู้สอนปฐมวัย

ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นางสาวสุพิชฌาย์ ตรงศิริวัฒน์

นางสาวสุพิชฌาย์ ตรงศิริวัฒน์

ครูผู้สอนปฐมวัย

ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางปัจฉิมา  พูนเจ็ก

นางปัจฉิมา พูนเจ็ก

ครูผู้สอนปฐมวัย

ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

นางสาวจินดาภัทท์ มกรมณี

นางสาวจินดาภัทท์ มกรมณี

ครูผู้สอนปฐมวัย

ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาวอภิชญา ยงยืน

นางสาวอภิชญา ยงยืน

ครูผู้สอนปฐมวัย

ปริญญาตรี

นางสาววันนิสา อ้นทอง

นางสาววันนิสา อ้นทอง

ครูผู้สอนปฐมวัย

ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นางสาวอรพิน สาลี

นางสาวอรพิน สาลี

ครูผู้สอนปฐมวัย

ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวศรัณญา สายคำกอง

นางสาวศรัณญา สายคำกอง

ครูผู้สอนปฐมวัย

ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวณัทรัฏฐ์  ชูรอด

นางสาวณัทรัฏฐ์ ชูรอด

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวชมภู  บุญครุฑ

นางสาวชมภู บุญครุฑ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสมเพียร  อินอุดม

นางสาวสมเพียร อินอุดม

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางนพรัตน์  หมู่โสภิญ

นางนพรัตน์ หมู่โสภิญ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางวาสนา  อรุณโรจนวัฒน์

นางวาสนา อรุณโรจนวัฒน์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสายใจ  ประเสริฐ

นางสายใจ ประเสริฐ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางประเทือง  นิยมสินธุ์

นางประเทือง นิยมสินธุ์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวน้ำฝน ทองอุ่ม

นางสาวน้ำฝน ทองอุ่ม

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเกศรา  อุดตะมา

นางสาวเกศรา อุดตะมา

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางวิภาวดี  อินสกุล

นางวิภาวดี อินสกุล

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศศิกาณ ใจสมานมิตร

นางสาวศศิกาณ ใจสมานมิตร

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปรีดา  มัดจันทร์

นางสาวปรีดา มัดจันทร์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางศิริลักษณ์  คุณศาลประสิทธิ์

นางศิริลักษณ์ คุณศาลประสิทธิ์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุพัตรา  ทองรอด

นางสาวสุพัตรา ทองรอด

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวบุษยา  มากโฉม

นางสาวบุษยา มากโฉม

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวชาลิสา  เพาะปลูก

นางสาวชาลิสา เพาะปลูก

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุดารัตน์  แสนศิริ

นางสาวสุดารัตน์ แสนศิริ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววรารัตน์  อินทร์สุวรรณ

นางสาววรารัตน์ อินทร์สุวรรณ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางเนตรนภา  ขำคำ

นางเนตรนภา ขำคำ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกัลยาณี  อ่อนละมูล

นางสาวกัลยาณี อ่อนละมูล

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางยุวดี หม่อยหลง

นางยุวดี หม่อยหลง

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวธิดารัตน์ รมณียวัตน

นางสาวธิดารัตน์ รมณียวัตน

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุกฤตา ป้องวิเชียร

นางสาวสุกฤตา ป้องวิเชียร

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเจษฎาภรณ์ คล้ายขยาย

นางสาวเจษฎาภรณ์ คล้ายขยาย

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพิมพ์ภาพ ภิรมย์พิณ

นางสาวพิมพ์ภาพ ภิรมย์พิณ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางปาณิสรา ชูขจร

นางปาณิสรา ชูขจร

ครูผู้ดูแลเด็ก

คณิตศาสตร์

นางนราธิป  ทองดี

นางนราธิป ทองดี

ครูผู้สอน

ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวพรพรรณ  เที่ยงพลับ

นางสาวพรพรรณ เที่ยงพลับ

ครูผู้สอน

ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางนัดดาวรรณ  สุขสวัสดิ์

นางนัดดาวรรณ สุขสวัสดิ์

ครูผู้สอน

ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นายสุทิน  พุ่มพวง

นายสุทิน พุ่มพวง

ครูผู้สอน

ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาวเพ็ญพร  อินทร์ศวร

นางสาวเพ็ญพร อินทร์ศวร

ครูผู้สอน

ปริญญาตรี วท.บ. สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท วท.ม.สาขาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวขวัญชนก  กลั่นเอี่ยม

นางสาวขวัญชนก กลั่นเอี่ยม

ครูผู้สอน

ปริญญาตรี วท.บ. สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายยศสรัล ราชูพิมล

นายยศสรัล ราชูพิมล

ครูผู้สอน

ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

วิทยาศาสตร์

นางสาวกนกวรรณ เจริญผล

นางสาวกนกวรรณ เจริญผล

ครูผู้สอน

ปริญญาตรี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสางแสงฝาง  แสงหิม

นางสางแสงฝาง แสงหิม

ครูผู้สอน

ปริญญาตรี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ว่าที่ ร้อยตรีหญิงธนัญชนก ชัยแสง

ว่าที่ ร้อยตรีหญิงธนัญชนก ชัยแสง

ครูผู้สอน

ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวริญญ์รภัส รุ่งหิรัญภาณุพงศ์

นางสาวริญญ์รภัส รุ่งหิรัญภาณุพงศ์

ครูผู้สอน

ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต บช.บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นางสาวทอฝัน ทองมี

นางสาวทอฝัน ทองมี

ครูผู้สอน

ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นางสาวธนาภรณ์ แพงทิพย์

นางสาวธนาภรณ์ แพงทิพย์

ครูผู้สอน

ปริญญาตรี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาษาไทย

นายณัฐชา  ปนารักษ์

นายณัฐชา ปนารักษ์

ครูผู้สอน

ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นางพงศ์ลัดดา  มีลาภ

นางพงศ์ลัดดา มีลาภ

ครูผู้สอน

ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต
ราชภัฏสวนดุสิต

นางสาวจันทกานต์  เพ็ญพิมพ์

นางสาวจันทกานต์ เพ็ญพิมพ์

ครูผู้สอน

ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นางสาวจุฑารัตน์ นาคกล่อม

นางสาวจุฑารัตน์ นาคกล่อม

ครูผู้สอน

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภาวดี ศรีลาบัว

ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภาวดี ศรีลาบัว

ครูผู้สอน

ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวปริญากรณ์ ป่านเทพ

นางสาวปริญากรณ์ ป่านเทพ

ครูผู้สอน

ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารมวล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ภาษาอังกฤษ

นางสาวจิตสุภา โตตาบ

นางสาวจิตสุภา โตตาบ

ครูผู้สอน

ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท MEd TESOL, University of Exeter, UK
– Distinction in the Kindergarten Teacher Examination, University of Greenwich, UK
– TKT, Cambridge Assessment English

นางสาวเฟินฟาง วัชรนุกุลเกียรติ

นางสาวเฟินฟาง วัชรนุกุลเกียรติ

ครูผู้สอน

ปริญญาโท
MA in Intercultural Communication and Education
University of Durham, England

Mr. John Ray A. Gador

Mr. John Ray A. Gador

ครูผู้สอน

Bachelor’s Degree
Nursing
University of Cebu

Ms. Joanne Joyce V. Sebial

Ms. Joanne Joyce V. Sebial

ครูผู้สอน

Bachelor’s Degree
Commerce Major in Business Management
Southwestern University

Miss Michelle Haide M. Martinico

Miss Michelle Haide M. Martinico

ครูผู้สอน

Bachelor’s Degree
Secondary Education Major in English
Notre Dame of Marbel University

Ms. Kristel Angeli Ocampo Lorenzo

Ms. Kristel Angeli Ocampo Lorenzo

ครูผู้สอน

Bachelor’s Degree
Secondary Education Major in English
City of Malabon University, Philippines

Ms. Joy Nalzaro Sismar

Ms. Joy Nalzaro Sismar

ครูผู้สอน

Bachelor’s Degree
Secondary Education Major in Math
Notre Dame of Marbel University, Philippines

MS. JOESHELLE CONSTANCIO FLORECE

MS. JOESHELLE CONSTANCIO FLORECE

ครูผู้สอน

Bachelor’s Degree
Secondary Education Major in English
Univerity of Mindanao

 

MS. NERISSA TONGCUA CALANZA

MS. NERISSA TONGCUA CALANZA

ครูผู้สอน

Bachelor’s Degree
Elementary Education Major in Generalist
RAMON MAGSAYSAY MEMORIAL COLLEGES

MS. KASSANDRA JULLEA CANDIA MARAPAO

MS. KASSANDRA JULLEA CANDIA MARAPAO

ครูผู้สอน

Bachelor’s Degree
Secondary Education Major in English
Central Mindanao Univerity

MS.RAMIE JEAN MATIONG SEDORO

MS.RAMIE JEAN MATIONG SEDORO

ครูผู้สอน

Bachelor’s Degree
Science in Hospitality Management
Bukidnon State University

MISS Chanikarn Suksurad

MISS Chanikarn Suksurad

ครูผู้สอน

Bachelor of Art (Applied Foreign Languages)
Cheng Shiu University

MS.NICOLE BELOTINDOS GALAMAY

MS.NICOLE BELOTINDOS GALAMAY

ครูผู้สอน

Bachelor’s Degree
Secondary Education Major in English
King’s College Of Marbel, Inc.

ภาษาจีน

นางสาวบุณยนุช โตตาบ

นางสาวบุณยนุช โตตาบ

ครูผู้สอน

ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวเฟินฟาง วัชรนุกุลเกียรติ

นางสาวเฟินฟาง วัชรนุกุลเกียรติ

ครูผู้สอน

ปริญญาโท
MA in Intercultural Communication and Education
University of Durham, England

นางสาวปพิชญา อัศวปราการกุล

นางสาวปพิชญา อัศวปราการกุล

ครูผู้สอน

ปริญญาตรี
ธุรกิจจีน
South China University of Technology

นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  ชดช้อย

นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ชดช้อย

ครูผู้สอน

ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ว่าที่ ร้อยตรีธนภูมิ  สุรจิต

ว่าที่ ร้อยตรีธนภูมิ สุรจิต

ครูผู้สอน

ปริญญาตรี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นางสาวนฤมล  ทัศนสุวรรณ

นางสาวนฤมล ทัศนสุวรรณ

ครูผู้สอน

ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สังคม

นางสาวปรียา  เภาหิงค์

นางสาวปรียา เภาหิงค์

ครูผู้สอน

ปริญญาโท
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาววารีรัตน์  กุญชร

นางสาววารีรัตน์ กุญชร

ครูผู้สอน

ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

นางสาวชลริชา  ทองนอก

นางสาวชลริชา ทองนอก

ครูผู้สอน

ปริญญาโท
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวสุดารัตน์  โชติพิบูลย์

นางสาวสุดารัตน์ โชติพิบูลย์

ครูผู้สอน

ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ออกแบบ ศิลปะ

นางสาวณิชกมล  วรรณพรหม

นางสาวณิชกมล วรรณพรหม

ครูผู้สอน

ปริญญาตรี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางอฐิตดา  อรุณจินดา

นางอฐิตดา อรุณจินดา

ครูผู้สอน

ปริญญาตรี
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวกันตลา  ก้อนอินทร์

นางสาวกันตลา ก้อนอินทร์

ครูผู้สอน

ปริญญาตรี
ศิลปบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาวพรหมพร  แย้มชัย

นางสาวพรหมพร แย้มชัย

ครูผู้สอน

ปริญญาตรี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายวรวิทย์ โตตาบ

นายวรวิทย์ โตตาบ

ครูผู้สอนศิลปะและการแสดง

ปริญญาตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการละคอน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สุขศึกษา พละ

นางสาวพัชรวรัญฐ์  จุปะมัดตัง

นางสาวพัชรวรัญฐ์ จุปะมัดตัง

ครูผู้สอน

ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต

(สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

นางศิริรัตน์  บุตรพรม

นางศิริรัตน์ บุตรพรม

ครูผู้สอน

ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

การงานอาชีพ

นางปวีณา  พัดทอง

นางปวีณา พัดทอง

ครูผู้สอน

ปริญญาตรี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ
มหาวิทยาลัยสยาม

นางสาวจุติพร  จันทรพาส

นางสาวจุติพร จันทรพาส

ครูผู้สอน

ปริญญาตรี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

พนักงาน

นายธีรเดช  สุธรรมมา

นายธีรเดช สุธรรมมา

หัวหน้าพนักงาน

นายครรชิต  บัวระภา

นายครรชิต บัวระภา

พนักงาน

นางกัลยา  ขันตี

นางกัลยา ขันตี

พนักงาน

นายพินโย  สวัสดี

นายพินโย สวัสดี

พนักงาน

นายบุญช่วย  ปานปิ่น

นายบุญช่วย ปานปิ่น

พนักงาน

นายสมควร  อินอุดม

นายสมควร อินอุดม

พนักงาน

นางเฉลิมพร บัวกนก

นางเฉลิมพร บัวกนก

พนักงาน

Mr. Saw Ahl Kalu

Mr. Saw Ahl Kalu

พนักงาน

Ms. Naw Htet Oo Wai

Ms. Naw Htet Oo Wai

พนักงาน