บรรยากาศโรงเรียน

Overview โรงเรียน

โรงอาหาร

ของเล่น(บริเวณเสาธง)

วงเวียน

สนาม Tennis

สนามพัฒนาสมอง

ห้อง Cooking

ห้อง Creative Space

ห้อง i-Mac

ห้อง Math World

ห้อง O-Miles

ห้องคีรีบูน

ห้องจินตปัญญา