อบรมเรื่อง Safety Friendly การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้

อบรมเรื่อง Safety Friendly การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้

อบรมเรื่อง Safety Friendly การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566เวลา 9.00 น. – 16.00 น.ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีวิทยากร นางสาวขวัญชนก กลั่นเอี่ยม, นายณัชชา ปนารักษ์, นางสาวพัชรวรัญฐ์ จุปะมัดตัง, นายธนภัทร กันนิ่ม และนางศิริรัตน์ บุตรพรม...
การอบรม Starfish Class ตัวช่วยครูเรื่อง “การประเมินสมรรถนะ”

การอบรม Starfish Class ตัวช่วยครูเรื่อง “การประเมินสมรรถนะ”

การอบรม Starfish Class ตัวช่วยครูเรื่อง “การประเมินสมรรถนะ” วิทยากร : นายธนิต มินวงษ์วันที่ 1 มิถุนายน 3566ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เนื่องจากห้องเรียนหนึ่งห้องมักจะมีเด็กที่มีความสามารถหลากหลาย แตกต่างกันออกไป ดังนั้น...
การแข่งขันการเขียนโค้ดสำหรับโลกนฤมิต (Coding for Metaverse) รอบ Grand Final

การแข่งขันการเขียนโค้ดสำหรับโลกนฤมิต (Coding for Metaverse) รอบ Grand Final

ขอขอบพระคุณ Depa Thailandที่ให้โอกาสทีม penStillVase ระดับมัธยมสมาชิก1.ณัฐรัชน์ วงศ์เบญจทรัพย์2.ทฤฒมณ ภู่สาลี3.ภูมิภัช คำศรี4.อัครวินท์ วัฒนะโสภาคย์5.สุทธิภัทร สุนทรากุลรักษาครูที่ปรึกษานางสาวเพ็ญพร อินทร์ศวร ได้เข้าร่วมงานการแข่งขันการเขียนโค้ดสำหรับโลกนฤมิต (Coding...
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ รุ่นที่ 3 ภาคกลางและภาคตะวันออก ชุดความรู้ที่ 4 ศึกษาดูงาน ออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) กำหนดเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ OKR และการวัดและประเมินผล...