การเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ(Whole School Transforming) สู่การ “เรียนดี มีความสุข”

การเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ(Whole School Transforming) สู่การ “เรียนดี มีความสุข”

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เป็น 1 ใน 16 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้นำเสนอวิถีการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนที่ส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะสู่ผู้เรียน และนำไปพัฒนาอย่างยั่งยืน...