โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียน เติมเต็มศักยภาพของผู้เรียน โดยศูนย์สะเต็มศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียน เติมเต็มศักยภาพของผู้เรียน โดยศูนย์สะเต็มศึกษา

ศูนย์สะเต็มศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียน เติมเต็มศักยภาพของผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอน ในระดับชั้นประถมศึกษา สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการการคิด โดยใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียน...
Mrs. Lucille Vukets , Deputy Principal  ของ  Westlake Girls High School, Auckland, New Zealand  ได้เข้าเยี่ยมชม  ความสามารถทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ในห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Mrs. Lucille Vukets , Deputy Principal ของ Westlake Girls High School, Auckland, New Zealand ได้เข้าเยี่ยมชม ความสามารถทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 5 กันยายน 2565 Mr. Patrick Lau , International Student Manager & Finance Manager ของ Macleans College , Auckland, New Zealand พร้อมด้วย Ms. Ping Yue , International Margeting Manager เข้าเยี่ยมชมการเรียน Creative Class ของนักเรียนชั้น ม.2...