นางสุจิตรา โตตาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้อุทิศตนและทำคุณประโยชน์เพื่อการศึกษา เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2567

นางสุจิตรา โตตาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้อุทิศตนและทำคุณประโยชน์เพื่อการศึกษา เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2567

     นางสุจิตรา โตตาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้อุทิศตนและทำคุณประโยชน์เพื่อการศึกษา เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2567 ” PRACHUAP KHIRI KHAN : LOVE TO...
โล่เกียรติคุณ สถาบัน องค์กร ตัวอย่างดีเด่น สาขาสถานศึกษาดีเด่นด้านทำคุณประโยชน์แก่สังคมและส่งเสริมศิลปะการแสดงเด็กและเยาวชน

โล่เกียรติคุณ สถาบัน องค์กร ตัวอย่างดีเด่น สาขาสถานศึกษาดีเด่นด้านทำคุณประโยชน์แก่สังคมและส่งเสริมศิลปะการแสดงเด็กและเยาวชน

    วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นางปวีณา พัดทอง ครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีเป็นตัวแทนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติ สถาบัน องค์กรตัวอย่างดีเด่น สาขาสถานศึกษาดีเด่นทำคุณประโยชน์แก่สังคมและส่งเสริมศิลปะการแสดงเด็กและเยาวชน...
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้ารับโล่ โรงอาหารปลอดภัย Q Canteen เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้ารับโล่ โรงอาหารปลอดภัย Q Canteen เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

นายธนภัทร กันนิ่ม รองหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีเป็นตัวแทนเข้าร่วมแสดงความยินดีและรับโล่ประกาศเกียรติคุณว่า โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เป็น โรงอาหารปลอดภัย Q Canteen เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)...
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีได้รับการรับรอง “โรงเรียนอาหารปลอดภัย (Qcanteen)“

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีได้รับการรับรอง “โรงเรียนอาหารปลอดภัย (Qcanteen)“

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีได้รับการรับรอง “โรงเรียนอาหารปลอดภัย (Qcanteen)” โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนของเราใส่ใจในสุขภาพและคุณภาพชีวิตของนักเรียนในทุกขั้นตอน...
รางวัลโรงอาหารปลอดภัย 2565

รางวัลโรงอาหารปลอดภัย 2565

ทางโรงเรียนไม่เพียงแค่คำนึงถึงผลลัพธ์ทางวิชาการเพียงอย่างเดียว สุขอนามัยที่แข็งแรงของเด็ก ๆ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ จากการบริโภคอาหารไร้สารตกค้างปนเปื้อน 🥗🍜🍲 ซึ่งโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีของเราได้โล่ประกาศเกียรติคุณว่าเป็นโรงเรียนอาหารวัตถุดิบปลอดภัย Q...

ELT

PSV School continues to pursue our main goals in international standards in English Language Teaching (ELT). The school has always insisted on students in an EFL environment learning English in natural ways. The child’s exposure to English is the most important key to...