ยินดีต้อนรับโรงเรียนกับกุมุทมาส เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ยินดีต้อนรับโรงเรียนกับกุมุทมาส เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะ

วันเสาร์​ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานโรงเรียนกุมุทมาส ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน การจัดการโครงสร้างรายวิชา ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างสถานศึกษา...
การเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ(Whole School Transforming) สู่การ “เรียนดี มีความสุข”

การเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ(Whole School Transforming) สู่การ “เรียนดี มีความสุข”

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เป็น 1 ใน 16 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้นำเสนอวิถีการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนที่ส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะสู่ผู้เรียน และนำไปพัฒนาอย่างยั่งยืน...
From Concept to Interface: A Design Thinking Approach to UX/UI

From Concept to Interface: A Design Thinking Approach to UX/UI

เนื่องด้วยบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษามากกว่า 3 ทศวรรษ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอปเปิลอย่างเป็นทางการ ร่วมกับ บริษัท แอปเปิล (ประเทศไทย) เชิญสถานศึกษา ส่งคณาจารย์หรือบุคคลากรที่สนใจ จำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “From...
ตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมอบรม”โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์” 

ตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมอบรม”โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์” 

ตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมอบรม”โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์” จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์...
ยินดีต้อนรับ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เข้าศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

ยินดีต้อนรับ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เข้าศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

     วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2566 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ให้การต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์...
ยินดีต้อนรับโรงเรียนเปรมฤทัย เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรภาษาอังกฤษ (6/12/66)

ยินดีต้อนรับโรงเรียนเปรมฤทัย เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรภาษาอังกฤษ (6/12/66)

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานโรงเรียนเปรมฤทัย วังน้อย จ. อยุธยา  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างสถานศึกษา...