วิถีครูผู้ประเสริฐ

วิถีครูผู้ประเสริฐ

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “วิถีครูผู้ประเสริฐ” วันที่  11-12 พฤษภาคม 2023 ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี วิทยากร : ดร.กวิชช์ ธรรมิสร ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร...
อ่าน เขียน เรียนรู้ ภาษาไทย

อ่าน เขียน เรียนรู้ ภาษาไทย

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “อ่านเขียนเรียนรู้ภาษาไทย” วิทยากร : คณะครูวิชาภาษาไทย โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างครูและครูผู้ช่วยในเรื่องของภาษาไทย มีการฝึกเขียนตัวหนังสือสำหรับเด็กเล็กที่ถูกต้อง และการอ่านโดยใช้บันได 4 ขั้น...