กิจกรรม Guideline มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2566

กิจกรรม Guideline มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีจัดกิจกรรมแนะแนว แนวทางการศึกษาต่อ เป็นการประชุมผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อภายในประเทศ และการเตรียมความพร้อมร่วมกันของนักเรียนและผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังแนะแนวการศึกษาในรูปแบบ General...