ตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมอบรมโครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชนและชุมชนดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลบางสีทอง ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี