ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “อ่านเขียนเรียนรู้ภาษาไทย”

วิทยากร : คณะครูวิชาภาษาไทย โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างครูและครูผู้ช่วยในเรื่องของภาษาไทย มีการฝึกเขียนตัวหนังสือสำหรับเด็กเล็กที่ถูกต้อง และการอ่านโดยใช้บันได 4 ขั้น มาพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาไทยอย่างถูกต้อง พร้อมกับการเสริมสร้างจินตนาการผ่านนิทาน