อบรมเรื่อง Safety Friendly การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
วิทยากร นางสาวขวัญชนก กลั่นเอี่ยม, นายณัชชา ปนารักษ์, นางสาวพัชรวรัญฐ์ จุปะมัดตัง, นายธนภัทร กันนิ่ม และนางศิริรัตน์ บุตรพรม

โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อทบทวนให้คุณครูได้เข้าใจถึงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนซึ่งเป็นเสมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของเด็ก ๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในทุกมิติ ทั้งทางกายภาพและทางจิตใจ เตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยด้วยการฟังและการพูดของคุณครู และการยอมรับถึงความแตกต่างหลากหลาย การ Set Ground Rules (การสร้างข้อตกลงร่วมกัน) โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ออกความเห็นในการสร้างข้อตกลงในการเรียนรู้ของห้องตนเอง