การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ รุ่นที่ 3 ภาคกลางและภาคตะวันออก ชุดความรู้ที่ 4 ศึกษาดูงาน ออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) กำหนดเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ OKR และการวัดและประเมินผล

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2023
ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ และ โรงแรมแจ๊สโซเทล
วิทยากร : นางสุจิตรา โตตาบ, น.ส.จิตสุภา โตตาบ, น.ส.เฟินฟาง  วัชรนุกุลเกียรติ,
น.ส.เพ็ญพร อินทร์ศวร
ผู้เข้าร่วมอบรม : ตัวแทนโรงเรียนทางภาคกลางและภาคตะวันออก

ผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีได้รับเชิญจากทางเจ้าภาพและทางวิทยากร อาจารย์สืบศักดิ์ น้อยดัด สำนักการศึกษาแบบองค์รวม สถาบันอาศรมศิลป์ เป็น Guest Speakers เพื่อแบ่งปันแนวทาง การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, และการดำเนินการทำหลักสูตรฐานสมรรถนะภายในโรงเรียนประสาทวิทยานทบุรี แก่โรงเรียนเอกชนที่เข้าอบรม