Journey to 汉语 workshop

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566

ณ โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์

วิทยากร นางสาวเฟินฟาง วัชรนุกูลเกียรติ, นางสาวปพิชญา  อัศวปราการกุล, ว่าที่ ร้อยตรีธนภูมิ  สุรจิต

ผู้เข้าร่วมอบรม : ครูสอนภาษาจีนโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป

1. ทบทวบ Steps of teaching 

2. การสอนคำศัพท์และรูปประโยค 

3. การสอน Story และการตั้งคำถาม 

4. การใช้กิจกรรมในห้องเรียน 

5. การเขียนแผนการสอน