วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นางปวีณา พัดทอง ครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีเป็นตัวแทนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติ สถาบัน องค์กรตัวอย่างดีเด่น สาขาสถานศึกษาดีเด่นทำคุณประโยชน์แก่สังคมและส่งเสริมศิลปะการแสดงเด็กและเยาวชน งานประกาศรางวัลศิลปะการแสดงและเสียง ประจำปี 2666     ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร โดยมีหม่อมราชวงศ์ ปณิธาณ จรูญโรจน์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล