ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “วิถีครูผู้ประเสริฐ”

วันที่  11-12 พฤษภาคม 2023

ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

วิทยากร : ดร.กวิชช์ ธรรมิสร ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนทบทวนกับคุณครูผู้สอนจินตปัญญาและครูผู้ช่วยสอนกล่าวถึงวิถีครูผู้ประเสริฐ คือ วิถีพรหมวิหารธรรม 

ปฏิบัติ จิต คือพลัง กำลังใจ กำลังกาย 

งาน หน้าที่ คือ เครื่องเจริญภาวนา เจริญสติ พัฒนา 

งานประเมินในชั้นเรียน คือ การปฏิบัติพรหมวิหารธรรม 

ครูผู้ช่วย คือ ครูผู้ประเสริฐที่ช่วยเด็ก มีส่วนสำคัญต่อเด็กเป็นอย่างมาก ครูผู้ช่วย ช่วยเด็กดีให้เป็นเด็กเก่ง ช่วยเด็กเก่ง ให้เป็นเด็กดี คือ ช่วยเด็ก ค้นพบตัวเอง ช่วยเด็ก เชื่อมั่นตนเอง ช่วยเด็ก กล้าแสดงออก ช่วยเด็ก รู้ถูก รู้ผิด ช่วยเด็ก รู้จักชื่นชมผู้อื่น ช่วยเด็ก รับรู้ความจริง ช่วยเด็ก ล้มแล้วลุก ช่วยเด็ก เอาชนะตนเอง ช่วยเด็ก รู้จักตัวเอง ช่วยเด็ก พัฒนาตนเอง