วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2566 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ให้การต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

     โดยทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสู่ความเป็นมาตรฐานสากล จึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการศึกษาและเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาในประเทศของตนเอง โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี