วันเสาร์​ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานโรงเรียนกุมุทมาส ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน การจัดการโครงสร้างรายวิชา ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างสถานศึกษา และนำไปพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพต่อไป โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี