วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีจัดกิจกรรมแนะแนว แนวทางการศึกษาต่อ
เป็นการประชุมผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อภายในประเทศ และการเตรียมความพร้อมร่วมกันของนักเรียนและผู้ปกครอง
นอกจากนี้ยังแนะแนวการศึกษาในรูปแบบ General Educational Development (GED) หลักสูตรระยะสั้น ที่ทางโรงเรียนของเราได้ทำ MOU ไว้
– Nankai High School , Tianjin China
– Macleans College , Auckland New Zealand
รวมถึงการได้แชร์ประสบการณ์ ในการร่วมงานกับชาวต่างชาติของ ด.ช.ณัฐรัชน์ วงศ์เบญจทรัพย์
#รู้ตัวตน สู่อาชีพที่ยั่งยืน