กิจกรรมบุคลากร

ปีการศึกษา 2565

Self Assessment & Innovative Course Design

Self Assessment & Innovative Course Design

ค้นหาความถนัดของคุณครู ในรูปแบบ ikigai เพื่อเสริมสร้างในการออกแบบ คอร์สเรียน ให้มีความหลากหลาย พร้อมเป็น PSV Smart School อาจารย์รักษิต ชุติภักดีวงศ์อาจารย์พิเศษ นักธุรกิจ และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบ Digital Transformation นายอติคุณ ทองพูลทีมพัฒนาระบบ Digital...

Change for Better Chance

Change for Better Chance

เด็กที่มี Growth Mindset จะกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้จากปัญหา สนุกเวลาเจอโจทย์ท้าทาย มีความพยายามที่จะหาทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค พัฒนาสิ่งใหม่ ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มักมีคําถามในเรื่องสิ่งต่าง ๆ รอบตัว PSV School ของเราให้ความสำคัญกับเรื่องของ Growth Mindset...