ค้นหาความถนัดของคุณครู ในรูปแบบ ikigai เพื่อเสริมสร้างในการออกแบบ คอร์สเรียน ให้มีความหลากหลาย พร้อมเป็น PSV Smart School

  1. อาจารย์รักษิต ชุติภักดีวงศ์
    อาจารย์พิเศษ นักธุรกิจ และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบ Digital Transformation
  1. นายอติคุณ ทองพูล
    ทีมพัฒนาระบบ Digital Transformation