วันที่ 31 มีนาคม 2567 และวันที่ 6-7 เมษายน 2567 นางสาวเพ็ญพร อินศวร นางสาวขวัญชนก กลั่นเอี่ยม  และนายสุทิน  พุ่มพวง คณะครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ได้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้สอนการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการไอโอเอสระดับกลาง Train the Trainer : Intermediate iOS Application Development โดยได้รับเกียรติจากผศ. ดร. วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา ตำแหน่ง Apple Ceritifed Trainner มาเป็นผู้ฝึกอบรม iSolution, IT Mall Fortune Town ชั้น 3 บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) อาคาร CP Tower 2 (Fortune Town) ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ. โดยเป็นการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้กับครูและอาจารย์ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการไอโอเอสโดยใช้ Framework ที่น่าสนใจ

        เนื้อหาของการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการไอโอเอสระดับกลาง เป็นคอร์สฝึกอบรมที่เป็นลักษณะแบบ Project-Based โดยผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติและทดลองพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างง่าย ที่ครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและ Framework ที่น่าสนใจ เช่น SwiftData,CloudKit, WebKit, MapKit, CoreLocation, ARKit, Reality Kit, CoreML และ CreateML เป็นต้น เพื่อที่จะทำให้แอปพลิเคชันมีฟังก์ชันการทำงานที่มีความช้บซ้อนมากขึ้น รวมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้ Pattern การเขียนคำสั่งในภาษา Swift การใช้ SwiftUl ร่วมกับ UIKit และเทคนิคการพัฒนาและการเขียนคำสั่งในรูปแบบอื่น ที่ช่วยทำให้แอปพลิเคชันใช้งานง่ายและน่าสนใจ