โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีได้รับการรับรอง
“โรงเรียนอาหารปลอดภัย (Qcanteen)”
โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนของเราใส่ใจในสุขภาพและคุณภาพชีวิตของนักเรียนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบปลอดภัยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีการฝึกอบรมเรื่องอาหารปลอดภัยและกระบวนการปรุงอาหารที่ได้คุณภาพและสะอาดให้กับแม่ครัวและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความสะอาดของครัวที่ผลิตอาหาร
👩‍🍳👩‍🍳