นายธนภัทร กันนิ่ม รองหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีเป็นตัวแทนเข้าร่วมแสดงความยินดีและรับโล่ประกาศเกียรติคุณว่า โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เป็น โรงอาหารปลอดภัย Q Canteen เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ครบรอบปีที่ 21 “สินค้าเกษตรไทย ปลอดภัย มั่นคง ยั่งยืน” วันที่ 9 ต.ค.66 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี มกอช. โดยมี นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการ มกอช. พร้อมด้วย นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ และ นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ รองเลขาธิการ มกอช. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 511 อาคาร 5 มกอช.