วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานโรงเรียนเปรมฤทัย วังน้อย . อยุธยา  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างสถานศึกษา และนำไปพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพต่อไป โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ร่วมให้การต้อนรับ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี