วันที่ 4 เมษายน 2567 นางสาวเพ็ญพร อินศวร หัวหน้าฝ่ายวิชาการมัธยม โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ร่วมการแลกเปลี่ยนผลลัพธ์หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน รุ่นที่ 3 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างองค์ความรู้แบบองค์รวม