คุณครูจิตสุภา โตตาบ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ได้เข้าร่วมเสวนาบนเวทีแห่งการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยแบบไร้รอยต่อ กับกิจกรรม TEP Forum 2024 “สร้างประเทศไทยเป็นสังคมการเรียนรู้ สู่สมรรถนะอย่างไร้รอยต่อ ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน กลไกลสนับสนุนโรงเรียนให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ”  เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เห็นประโยชน์ของการปรับหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ที่เอื้อให้โรงเรียนออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่สร้างคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้นอย่างเป็นองค์รวม ครอบคลุมทั้ง A S K และหลอมรวมเป็นสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับโลกปัจจุบันและอนาคตและเกิดความมั่นใจ กล้าที่จะปรับเปลี่ยน โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ True Digital Park
           Ms. Jitsupa Totab, vice principal of Prasartvidhyanonthaburi School has attended the platform for transforming Thai borderless education, TEP Forum 2024, creating a learning society leading to the borderless capacity, in the concept of “The transformation of the school with systematic support in the development” on June 15, 2024 at True Digital Park.
           This aimed to help the school administrators, teachers, and educators acknowledge the benefits of the curriculum adjustment to design learning management systems to enhance the performance quality of the students, covering in A S K (Attitude, Skills and Knowledge), and integrate the essential competencies in present and future.