โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เป็น 1 ใน 16 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้นำเสนอวิถีการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนที่ส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะสู่ผู้เรียน และนำไปพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการจัดนิทรรศการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ(Whole School Transforming) สู่การ “เรียนดี มีความสุข” ผ่านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียน โดยมีท่านสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ พร้อมให้คำแนะนำกับโรงเรียน ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป ในวันที่ 5 มกราคม 2567 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร