โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีได้รับเกียรติจาก อ.ปฐวีย์ นาควิจิตรพงศ์ และอ.กุลรัศมิ์ นาควิจิตรพงศ์ เข้ามาทบทวนพูดคุยแลกเปลี่ยนกับครูผู้สอน ถึงการจัดการชั้นเรียนโดยใช้ Thinking Whiteboard และเทคนิคการใช้เครื่องมือ Thinking Tools ที่เป็นเครื่องมือส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดให้กับนักเรียน เน้นสร้างห้องเรียนให้เป็นพื้นที่แห่งการคิด และสร้างผู้เรียนเป็นนักคิด โดยกิจกรรมการอบรม Thinking Classroom จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 67 และ 27-28 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

PSV: Multiple Intelligences School #psvschool #prasartvidnon #prasartvidhyanonthaburischool #innovativeboutiqueschool #multipleintelligenceschool #โรงเรียนแนวพหุปัญญา