การอบรม Starfish Class ตัวช่วยครูเรื่อง “การประเมินสมรรถนะ”

วิทยากร : นายธนิต มินวงษ์
วันที่ 1 มิถุนายน 3566
ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

เนื่องจากห้องเรียนหนึ่งห้องมักจะมีเด็กที่มีความสามารถหลากหลาย แตกต่างกันออกไป ดังนั้น เมื่อถึงเวลาที่คุณครูจะต้องประเมินความสามารถและทักษะของเด็กๆ เราจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยประเมินเพื่อได้เข้าถึงตัวตนของเด็กเป็นรายบุคคลให้ตรงกับความสามารถ และสมรรถนะได้เป็นอย่างดี ซึ่ง StarfishClass เป็น Perfect Tools สำหรับครูในห้องเรียนแบบ Active Learning มีชุดพฤติกรรมย่อยให้คุณครูได้เลือกประเมินผู้เรียนอย่างหลากหลาย และสามารถเพิ่มทักษะใหม่ได้ตามต้องการ อีกทั้งยังติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนทั้งรายห้องและรายบุคคล