วันที่ 9 เม.. 67 

วิทยากร : ดร.กวิชช์ ธรรมิสร ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนทบทวนกับครูผู้สอน ครูผู้ช่วย จินตปัญญา และครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

ในการวิเคราะห์และทำแผนปฏิบัติการช่วยเหลือและพัฒนา​ Humane​ Soft​ Skills​ ของผู้เรียนแบบ​individual approach และทบทวนบทบาทครูผู้สอนและครูผู้ช่วยจินตปัญญา   โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

หน้าที่/งานคือเครื่องเจริญสติ 

PSV: Multiple Intelligences School

#psvschool #prasartvidnon #prasartvidhyanonthaburischool #innovativeboutiqueschool #multipleintelligenceschool #โรงเรียนแนวพหุปัญญา