โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมบันทึกข้อตกลง MOU ในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากลและร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูแกนนำโรงเรียนเอกชน จังหวัดนนทบุรี เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ประจำปีงบประมาณ 2567-2568 วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา