วันที่ 10 เม.. 67 คณะครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี 

นางสาวจุติพร จัทรพาส, นางอฐิตดา อรุณจินดา, นางสาวกันตลา ก้อนอินทร์, นายยศสรัล ราชูพิมล, นายวรวิทย์ โตตาบ, นายสุทิน พุ่มพวง ได้เข้ารับการอบรม เรียนรู้กระบวนการ Output Thinking และการนำกระบวนการ Reflective observations จาก Experiential Learning มาปรับใช้ในการสร้าง Output ร่วมกันในรายวิชา ศิลปะ การงาน และ Coding ในระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี โดยมี นางสาวเพ็ญพร อินทร์ศวร หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เป็นวิทยากรในครั้งนี้

 

PSV: Multiple Intelligences School

#psvschool #prasartvidnon #prasartvidhyanonthaburischool #innovativeboutiqueschool #multipleintelligenceschool #โรงเรียนแนวพหุปัญญา