ระหว่างวันที่ 19 ต.ค. – 25 ต.ค. 66 นักเรียนระดับชั้นป.4-6 สมัครเข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กับ นักเรียน Hanchiang Primary School & Wing International School ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย และทำกิจกรรมภาษาอังกฤษกับครูอาสาสมัครชาวแคนาดา ชาวอังกฤษ อีกทั้งได้เรียนที่ศูนย์การเรียนรู้ของรัฐปีนัง ศึกษาวิธีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เป็นทริปที่ได้ทั้งความรู้ เปิดโลกทรรศน์ ของนักเรียนสู่โลกกว้าง อีกทั้งยังเป็นทริปที่สนุกสนานประทับใจ อีกด้วย