ศูนย์สะเต็มศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียน เติมเต็มศักยภาพของผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอน ในระดับชั้นประถมศึกษา สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการการคิด โดยใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียน และสามารถนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนเพื่อการแข่งขันในระดับต่อไปได้

ในการนี้ ศูนย์สะเต็มศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้เล็งเห็นถึงความรู้

ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษาโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียน เติมเต็มศักยภาพของผู้เรียน และสามารถถ่ายทอดให้ความรู้แก่คณะครูของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้ ได้แก่

๑.นายสุทิน พุ่มพวง
๒.นางสาวขวัญชนก กลั่นเอี่ยม
๓.นางสาวกันตลา ก้อนอินทร์

จึงเรียนเชิญบุคลากรมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ในวันจันทร์ อังคาร ที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้า วิสาหกิจชุมชน สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี

การใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียน
การใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียน
การใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียน
การใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียน
การใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียน
การใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียน
การใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียน
การใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียน
การใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียน
การใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียน
การใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียน
การใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียน
การใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียน
การใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียน
การใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียน
การใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียน
การใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียน
การใช้สื่อในการพัฒนาผู้เรียน