ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศรินรัตน์ วัฒนพงศ์ (น้องใบบุญ) ป.3/2
สอบได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐาน และได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง – วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น  การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ) และได้รับรางวัลเหรียญเงิน โครงการทดสอบความรู้แบบ Online  วิชา วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 36 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด