วันที่ 5-6 มีนาคม 2567 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี 

ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานโรงเรียนมงคลกุล จ.นครราชสีมา  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างสถานศึกษา และนำไปพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพต่อไป โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

 

 

PSV: Multiple Intelligences School#psvschool #prasartvidnon #prasartvidhyanonthaburischool #innovativeboutiqueschool #multipleintelligenceschool #โรงเรียนแนวพหุปัญญา