นางสุจิตรา โตตาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้อุทิศตนและทำคุณประโยชน์เพื่อการศึกษา

เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2567 ” PRACHUAP KHIRI KHAN : LOVE TO LEARN