วันที่ 5 กันยายน 2565

Mr. Patrick Lau , International Student Manager & Finance Manager ของ Macleans College , Auckland, New Zealand พร้อมด้วย Ms. Ping Yue , International Margeting Manager

เข้าเยี่ยมชมการเรียน Creative Class ของนักเรียนชั้น ม.2 ในเรื่องการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชั้นวางของ เพื่อตกแต่ง Living Room ในรูปแบบ 3D Model ด้วยโปรแกรม Tinkercad

และได้รับการแลกเปลี่ยนว่า การจัดโปรแกรมการเรียนของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี มีแนวทางเหมือนกับในประเทศ นิวซีแลนด์ในเรื่องการสอดแทรกทักษะ การทำงานอาชีพ ตั้งแต่ ในระดับ year 7 – 9 เป็นการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์จริงในชีวิตอนาคต

ดูงาน(นิวซีแลนด์)
ดูงาน(นิวซีแลนด์)
ดูงาน(นิวซีแลนด์)
ดูงาน(นิวซีแลนด์)
ดูงาน(นิวซีแลนด์)
ดูงาน(นิวซีแลนด์)
ดูงาน(นิวซีแลนด์)
ดูงาน(นิวซีแลนด์)