วันที่ 11-12 มิถุนายน 2567 คุณครูจิตสุภา โตตาบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมหลักสูตร Future School Leader ซึ่งจัดโดย Star Fish Hub เพื่อเสริมสร้างทักษะและความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนในอนาคต หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และสามารถนำพาโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล

        โดยเริ่มต้นวันแรกพบกับหลักสูตรเข้มข้น ครอบคลุมทุกองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนแห่งอนาคต ประกอบด้วย:

การนำเสนอแนวความคิดในการเป็นผู้นำทางการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการบริหารการศึกษาใน 8 ด้าน ได้แก่ 1.การสร้างวิสัยทัศน์ที่ยืดหยุ่น 2.การสร้างวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจ 3.การพัฒนาผู้นำในทุกระดับ 4.การเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นผู้จุดประกาย 5. การสร้างชุมชนการเรียนรู้แบบพัฒนาอย่างมืออาชีพ  6.การฟังเสียงจากนักเรียน 7.การนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 8. การมุ่งเน้นผลลัพธ์

        ทำความเข้าใจ 9 องค์ประกอบในการพัฒนาโรงเรียนแห่งอนาคต โดยแบ่งเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ประกอบด้วย เป้าหมาย ผู้นำ ชุมชน บรรยากาศการเรียนรู้ เทคโนโลยี หลักสูตรและการประเมิน การปฏิบัติการสอน การพัฒนาวิชาชีพ และผู้เรียน  ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้จากตัวอย่างกรณีศึกษา และลองวิเคราะห์โรงเรียนของตนเอง และวางแผนการบริหารโรงรียนโดยใช้ 9 องค์ประกอบในการพัฒนาโรงเรียนแห่งอนาคต ได้แก่ 1.Vision 2.Community 3.Learning Environment 4.Technology 5.Measurement 6.Curriculum&Assessment 7.Pedagogy 8.Professional Development 9.Student Learning  ทำความเข้าใจเรื่องระบบนิเวศการเรียนรู้ และองค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริมระบบนิเวศการเรียนรู้ รวมถึงการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์ในแต่ละองค์ประกอบ ของระบบนิเวศการเรียนรู้ภายในโรงเรียน การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน และเครื่องมือที่เสริมหนุนการมีส่วนร่วมเรียนรู้หลักการในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา และตัวอย่างเทคโนโลยีแต่ละประเภท ที่สามารถนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการศึกษา วิธีการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อการศึกษาสร้างเนื้อหา รูปภาพ VDO  และสื่อการสอนต่างๆหลากหลายสาขาวิชา ผ่านการบรรยาย กรณีตัวอย่างและการลงมือปฏิบัติ