ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567
**ประกาศผลการนับคะแนน**
การเลือกตั้งประธานและคณะสภานักเรียน
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567
เด็กหญิงสู่ฝัน พลอยประดับ หนูดี
ผู้สมัครหมายเลข 2 จากพรรค “ใจไปถึงเธอ”