🎉🎉 Congratulations 🎉🎉

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน PSV School ที่เป็นตัวแทน ของจังหวัดนนทบุรี

ในการแข่งขันวิชาการนักเรียนเอกชนระดับจังหวัด เข้าร่วม ”การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนเอกชน ระดับชาติ ภาคกลาง” ทุกๆคนเลยนะคะ🥳🥳

และทีม “จิตอาสาหมอสะอาด”

🏅เด็กหญิงกชพร ภิรมย์เจียว ม.2

🏅เด็กชายพิชิตชัย นรประพิณ ม.2

🏅เด็กหญิงกนกกร ลือสมุทร ม.1

🏅เด็กชายชยพล แสงอรุณ ม.1

🏅เด็กชายธนกฤต แสงอรุณ ม.1

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม

ระดับชั้น ม.1 – ม.3

🎊คุณครูยินดีกับประสบการณ์ที่ดีในครั้งนี้ด้วยนะคะเด็กๆ🥰

การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนเอกชน ระดับชาติ ภาคกลาง
การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนเอกชน ระดับชาติ ภาคกลาง
การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนเอกชน ระดับชาติ ภาคกลาง
การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนเอกชน ระดับชาติ ภาคกลาง