โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เล็งเห็นว่าเกษตรกรรม เป็นอาชีพที่อยู่คู่กับคนไทยมานานจนถึงปัจจุบัน ซึ่งประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ หรือกิจการต่างๆ มากมาย รวมถึงอาชีพเกษตรกรรมที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การประกอบอาชีพ ทำให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น

ทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรม การเรียนรู้ระบบโรงเรือนอัจฉริยะสำหรับนวัตกรรุ่นเยาว์ (Smart farm)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 15.00 น. โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร : อาจารย์อาคิรา สนธิธรรม และคณะทีมหุ่นยนต์ Ind.Dragon Robot คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์. **ที่ปรึกษาโครงการ Smart farm**ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล. หัวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในระบบปั๊มและพัดลม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สำหรับ “ระบบโรงเรือนอัจฉริยะสำหรับนวัตกรรุ่นเยาว์” นักเรียนชั้น ม.1 จะได้ฝึกทักษะการนำเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ไปใช้งาน ศึกษาให้เข้าใจถึงพื้นฐานการทำงานของอุปกรณ์และพี่ๆระดับชั้น ม.2- ม.3 จะฝึกต่อยอดจากพื้นฐานเดิมเป็นการเพิ่มพูนทักษะขั้นสูงขึ้น นำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆ จนกระทั่งสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นนวัตกรรุ่นเยาว์ได้ต่อไป
PSV: multiple intelligences school