โรงเรียนมีการจัดสอบ Cambridge Placement Test เพื่อวัดระดับ CEFR (A1-C2) ภาษาอังกฤษ คร่าว ๆ ของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้น ป.3 ในทุกปีการศึกษา สำหรับเป็นแนวทางให้นักเรียนตัดสินใจ สอบ Cambridge Young Learners English Test แบบเต็มระบบ กับ Examiners ที่ได้รับการ certified มาจากศูนย์สอบ Cambridge โดยตรง

ผลคะแนนการประเมิน จะเป็นมาตรฐานสากล ตามระดับ CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages) ที่มีระดับตั้งแต่ A1-C2 ซึ่งจะช่วยให้เด็ก ๆ ทราบและประเมินตนเองได้ว่าทักษะใด ของตนเองที่ดีอยู่แล้ว และต้องเสริมทักษะใดบ้าง

#psvschool #prasartvidnon #innovativeboutiqueschool #multipleintelligencesschool