โรงเรียนภูมิใจ

นางสุจิตรา โตตาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้อุทิศตนและทำคุณประโยชน์เพื่อการศึกษา เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2567

นางสุจิตรา โตตาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้อุทิศตนและทำคุณประโยชน์เพื่อการศึกษา เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2567

     นางสุจิตรา โตตาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้อุทิศตนและทำคุณประโยชน์เพื่อการศึกษา เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2567 " PRACHUAP KHIRI KHAN : LOVE TO...

โล่เกียรติคุณ สถาบัน องค์กร ตัวอย่างดีเด่น สาขาสถานศึกษาดีเด่นด้านทำคุณประโยชน์แก่สังคมและส่งเสริมศิลปะการแสดงเด็กและเยาวชน

โล่เกียรติคุณ สถาบัน องค์กร ตัวอย่างดีเด่น สาขาสถานศึกษาดีเด่นด้านทำคุณประโยชน์แก่สังคมและส่งเสริมศิลปะการแสดงเด็กและเยาวชน

    วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นางปวีณา พัดทอง ครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีเป็นตัวแทนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติ สถาบัน องค์กรตัวอย่างดีเด่น สาขาสถานศึกษาดีเด่นทำคุณประโยชน์แก่สังคมและส่งเสริมศิลปะการแสดงเด็กและเยาวชน...

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้ารับโล่ โรงอาหารปลอดภัย Q Canteen เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้ารับโล่ โรงอาหารปลอดภัย Q Canteen เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

นายธนภัทร กันนิ่ม รองหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีเป็นตัวแทนเข้าร่วมแสดงความยินดีและรับโล่ประกาศเกียรติคุณว่า โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เป็น โรงอาหารปลอดภัย Q Canteen เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)...