คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอมราวิทยา จ.อ่างทอง เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ที่ใช้หลักสูตร Journey to Hanyu (JTH) เป็นวิธีการเรียนภาษาจีนผ่านเรื่องราวที่ถักทอให้มีความเชื่อมโยงของตัวละครทำให้น่าติดตาม (story-based approach) โดยการสอนจะใช้ natural approach และ spiral-up approach ที่จะช่วยให้เด็ก ๆ เรียนภาษาอย่างเป็นธรรมชาติและมีความสุข

ดูงาน อมราวิทยา
ดูงาน อมราวิทยา
ดูงาน อมราวิทยา
ดูงาน อมราวิทยา
ดูงาน อมราวิทยา